Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli (zmiana ogłoszenia)

13 sierpnia 2020 Wyłącz przez OIPiP

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych”

Zapytanie_ofertowe_meble

zał. 1_Szczegółowy opis przedmiotu_zamówienia_wyposażenie

zal.2_Formularz_ofertowy_meble

zal.3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych

zał 4_Wzor_Umowa_zapytanie_MEBLE