Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż mebli

22 października 2019 Wyłącz przez OIPiP

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych” link-do-strony

Zapytanie_ofertowe_meble

zał.1_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

zal.2_Formularz_ofertowy_meble

zal.3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych

zał.4_Wzor_Umowa_zapytanie