Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 sierpnia 2020 Wyłącz przez OIPiP

W związku z ogłoszonym w dniu 20 sierpnia 2020 r. zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych z przeznaczeniem dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Toruniu we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych,informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty